suma: 0,00 zł do kasy
car
GWARANCJA
Szybkiej dostawy
car
WYBÓR
Metody płatności
car
BEZPIECZNE
Zakupy
zwrot
14 DNI
Na zwrot zakupu
Regulamin

Regulamin zakupów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.fototap.pl, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem bądź Sprzedawcą) jest 
dane
1.2. Regulamin sklepu internetowego dostępny jest w zakładce „Regulamin” . Regulamin dostępny jest w formie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku Klienta.
3. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:
a) dostęp do sieci Internet,
b) korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej ,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.fototap.pl wdg prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w jej ofercie, za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

2.2. Sklep świadczy również usługę prowadzenia konta Klienta /użytkownika/, przez co rozumie się utworzoną przez Sklep internetowy w wyniku rejestracji Klienta świadczoną drogą elektroniczną usługę oznaczoną wskazanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej (loginem) i wybranym przez niego hasłem, która polega na udostępnieniu Klientowi zbioru zasobów przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, obejmujących m.in. podane przy rejestracji konta dane osobowe Klienta.
Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień również dla Klientów nie posiadających założonego konta Klienta.
2.3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.fototap.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.
Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie jego postanowień najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta.

2.4. Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami).
2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.
2.6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówień nie spełniających wymagań określonych w pkt. 2.3., zawierających nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braku uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.
2.7. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.8. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Koszty dostawy określone są w zakładce Cennik Dostaw. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2.9. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
2.10. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.
2.11. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.10 informuje Klienta o braku dostępności towaru oraz ma prawo do anulowania złożonego zamówienia.
2.12. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić nieznaczne /w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów/ różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.
2.13. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca sprzedaży towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
2.14. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną, za odrębną zgodą klienta, usługę dystrybucji informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), która wykonywana jest przez Sklep internetowy na rzecz Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (Newsletter).

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW 

3.1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
3.2. Koszty dostawy towaru ponosi Klient i są one doliczane do ceny towaru. Koszty dostawy towarów zawarte są w Cenniku Dostaw /zakładka Cennik Dostaw/.
3.3. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji ustalany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi.
3.4. Możliwe są następujące formy płatności:
1) Przelew bankowy IdeaBank: 21 1950 0001 2006 0024 2507 0001
2) Przelewy24.pl
3.5. Klient w przypadku płatności przelewem zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Szczegółowe dane do przelewu Sklep przekazuje w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
3.6. W przypadku płatności przelewem towar wysyłany jest do klienta po zaksięgowaniu zapłaty za towar oraz koszty dostawy na rachunku bankowym Sklepu. W wypadku nie otrzymania płatności w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
3.7. Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas na jaki została udzielona gwarancja dla poszczególnych towarów widnieje w opisie towaru na stronie sklepu internetowego.
4.2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji, adresu punktów gwarancyjnych określone są przez gwaranta w druku gwarancji /karcie gwarancyjnej/.
4.3. Gwarancja za sprzedany towar nie wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady produktu.
4.4. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
4.5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

4.6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres 
nazwa
4.7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
4.8. Z powodu wad towaru Klient ma praw żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
4.9. Jeżeli Klient zgłasza żądanie obniżenia ceny lub składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sklep ma prawo do niezwłocznej i nie niosącej nadmiernych niedogodności dla Klienta wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo do usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
4.10. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
4.11. Jeżeli Klient zgłosi żądanie naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
4.12. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności za wady jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili składania zamówienia. Wady towarów każdorazowo będą wskazane w opisie towaru.
4.13. Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.
4.14. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
5.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/. Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,
5.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
5.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.
5.4. Klient będący konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego ma ponadto prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów).

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w ust. 1.1. Regulaminu.
6.2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
6.4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6.6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta klienta objęte są ochroną przewidzianą w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej RODO.
7.2. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Kamil Pyziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WXQ Kamil Pyziak z siedzibą w Radomiu, ul. Kościelna 32 (PNA: 26-604 Radom).
7.3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia, prowadzenia konta klienta oraz za dodatkową zgodę klienta w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych (newsletter).
7.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Klientów określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem Polityka prywatności

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8.3. Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuję od dnia 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupów


POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:
dg
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Artgeist Sp. z o.o., ul. Stargardzka 2a 54-156 Wrocław niezwłocznie (na przesyłce zwrotnej proszę podać dane nadawcy, osoby zamawiającej i nr. zamówienia, numer kontaktowy dla kuriera do magazynu: +48 797 603 741), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
ods

Ja ……………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………..
- Data zawarcia:  …………………………………………………….
- Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..
- Adres konsumenta: …………………………………………………..………………………………………
Data i podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl